Smluvní podmínky

Smluvní podmínkyVyužití služeb společnosti Italica poskytuje Zákazníkovi záruky německé cestovní kanceláře. Přečtěte si prosím pozorně smluvní podmínky!


1. Uzavření smlouvy


1.1 Rezervace probíhá písemně, a to faxem nebo emailem na hlavičkovém papíru společnosti Italica. Společnost uzavírá se Zákazníkem smlouvu na základě informací o nemovitosti uvedené v elektronickém katalogu.

1.2 Smlouva je platná od okamžiku písemného potvrzení rezervace, které společnost Italica doručí Zákazníkovi.

1.3 Zákazník nese odpovědnost v rozsahu Smlouvy také za třetí osoby, jejichž počet je uveden v rezervaci. Potvrzením odpovědnosti je doručená písemná rezervace.

1.4 Společnost Italica akceptuje rezervace i telefonicky. Rezervace je platná během dvou dní od odeslání Zákazníkovi formuláře pro písemné rezervace. Smlouva se uzavře dle odst. 1-3 po doručení vyplněného formuláře. V případě, že rezervace nebude potvrzená písemně, a to v průběhu stanovené lhůty, bude rezervace zrušená, a to bez následků pro Společnost i pro Zákazníka.


2. Platební podmínky


2.1 Spolu s potvrzením rezervace Zákazník obdrží záruční certifikát dle odst. 651 Německého občanského zákoníku. Tento certifikát chrání platby Zákazníka ve prospěch společnosti Italica dle právních norem.

2.2 Po uzavření smlouvy a obdržení záručního certifikátu Zákazník v průběhu 3 dní zaplatí zálohu ve výši 25% z celkové ceny služeb.

2.3 Pokud je rozdíl mezi dnem uzavření smlouvy (doručení potvrzení rezervace Zákazníkovi) a zájezdem menší než 42 dnů, musí Zákazník uhradit cenu v plné výši.

2.4 Zbylou částku ceny Zákazník uhradí na účet společnosti Italica nejpozději 42 dní před zájezdem. Faktura je splatná nejpozději posledním dnem v ní uvedeným.
2.5 Zákazník není oprávněn nastěhovat se do nemovitosti a nemá nárok na další služby uvedené ve smlouvě, pokud nebude uhrazena cena služeb v plné výši.

2.6 V případě prodlení s úhradou zálohy nebo zbylé částky, společnost Italica si vyhrazuje právo započítat penále dle bodu 4 stávající Smlouvy.


3. Služby a Dodatečné podmínky


3.1 Právní vztahy mezi společností Italica a Zákazníkem se řídí v souladu s německým právem dle odst. 651a německého občanského zákoníku.

3.2 Dle Smlouvy společnost Italica uskuteční předání rezervované nemovitosti spolu se zařízením, uvedeným v elektronickém katalogu.

3.3 Společnost Italica neručí za okolnosti, které přímo nesouvisí s pronajatou nemovitostí. A to včetně okolí, stavu pláži, místních realit v lázních.


4. Výpověď smlouvy Zákazníkem


4.1 Zákazník je oprávněn kdykoli smlouvu ukončit, a to zasláním písemné výpovědi Společnosti.

4.2 V případě výpovědi má Společnost právo požádat o odškodné za odvedenou práci případně za odmítnutí jiných eventuálních zákazníků, kteří projevili zájem o nemovitost. Výše odškodných činí:

1. 30 % z celkové částky v případě výpovědi doručené do 50 dní před odjezdem.

2. 50 % z celkové částky v případě výpovědi doručené od 49 do 30 dní před odjezdem.

3. 90% z celkové částky v případě výpovědi doručené méně než 30 dní před odjezdem.

4. 100% z celkové části v případě výpovědi doručené méně než 9 dní před odjezdem.

4.3 Společnost si vyhrazuje právo ve zvláštních případech vyžadovat větší odškodné ,a to bez ohledu na podmínky uvedené v odst. 4.2. V takovém případě Společnost musí poskytnout konkrétní popis nákladů.

4.4 Dle přání Zákazníka Společnost může do smlouvy uvést třetí osoby, které také budou nést odpovědnost v rozsahu této Smlouvy, a to včetně výplaty odškodnění. Společnost Italica je oprávněná zamítnout uvedení ve Smlouvě třetí osoby pokud je to v rozporu s požadavky plnění dle smlouvy nebo pokud její uvedení je v rozporu se zákonem. Cena uvedení ve Smlouvě každé třetí osoby činí 30 EUR.

4.5. Společnost Italica doporučuje si uzavřít pojištění pro případ nepředvídaného zrušení zájezdu.

4.6. V případě, že Zákazník chce změnit dobu pobytu nebo vybranou nemovitost po uzavření smlouvy, se tato služba poskytuje za předpokladu volných kapacit nejpozději 90 dní před zájezdem a má cenu 26 EUR za každou změnu rezervace. V případě kontaktování méně než 90 dní předem se smlouva zruší dle odst. 5 a bude uzavřená nová smlouva. Tento postup je možný pouze za předpokladu, že nemovitost v požadovaném období je volná. Výjimkou jsou případy, kdy změna rezervace nevyžaduje velké náklady.


5. Výpověď smlouvy Společností


5.1 Společnost Italica si vyhrazuje právo smlouvu zrušit po příjezdu, a to jednostranně, pokud Zákazník a jeho hosté přes veškeré upozornění společností Italica porušují smluvní podmínky. Zejména se to týká úmyslných škod na cizímu majetku nebo zanedbáváním údržby majetku, také v případě nastěhování do nemovitosti většího počtu hostů než bylo uvedené v rezervaci, což je porušení smlouvy.

5.2 Pokud bude smlouva vypovězená Společností Italica, a to jednostranně, zaplacená cena za nemovitost je nevratná.

5.3. Vlastníci nemovitostí nebo pověřené osoby jsou oprávněni bránit zájmy společnosti Italica a vznášet právně odůvodněné požadavky.


6. Neposkytnuté služby


Pokud Zákazník nevyužije služby poskytnuté společností Italica v plném rozsahu dle Smlouvy, a to z důvodu opožděného příjezdu nebo předčasného odjezdu, kvůli nemoci nebo z jiných důvodů, které nejsou uvedené ve Smlouvě, částka zaplacená za nemovitost je nevratná. Výjimkou jsou případy opakovaného pronájmu nemovitosti. V tomto případě Společnost Italica vrátí zaplacenou částku, obdrženou za znovupronajmutí nemovitosti.


7. Finanční záruka


7.1 Pří předání nemovitosti Zákazník musí předat finanční záruku v hotovosti (minimální výše záruky činí 150 EUR). Šeky nejsou akceptované.

7.2 Když při odjezdu Zákazníka budou zjištěné závady, bude chybět finální úklid nebo dodatečné náklady nebudou uhrazené (telefon, elektřina, topení), bude potřebná částka pro zaplacení dluhů odpočítaná z finanční záruky. Finanční záruka tedy nebude vrácená dříve, než veškeré spory budou vyrovnané.

7.3 V ostatních případech bude finanční záruka vrácená nejpozději při ukončení ubytování.


8. Povinnosti Zákazníka, příjezd a odjezd, opožděný příjezd


8.1 V pronajaté nemovitosti dle Smlouvy může bydlet pouze uvedený počet hostů při rezervaci. V případě většího počtu hostů je Společnost Italica oprávněná vyžadovat dodatečnou částku dle stanoveného ceníku za ubytování každé další osoby za celou dobu ubytování hostů, hosté neuvedení v rezervaci musí okamžitě nemovitost okamžitě opustit.

8.2 Hosté jsou povinni udržovat nemovitost v dobrém stavu a neprodleně hlásit Společnosti Italica, vlastníkům nebo oprávněným osobám veškeré poškození a škody vzniklé v průběhu pobytu. Pro předcházení případných problémů a potíže s důkazy doporučujeme pří nastěhovaní okamžitě nahlásit veškeré zjištěné závady, problémy a nedostatky.

8.3 Je přísně zakázáno postavení stanů nebo obytných aut na pozemku kolem nemovitosti. Zákazník nese odpovědnost také za své hosty a musí nahlásit Společnosti Italica, majitelům nebo pověřeným osobám vzniklé poškození nebo škody v průběhu návštěvy.

8.4 Zákazník musí před odjezdem provést úklid nemovitosti. Pokud úklid není proveden Společnost má právo odečíst cenu za úklid (od 26 EUR vzhledem k velikosti nemovitosti) z částky finanční záruky.

8.5 V případě poškození nemovitosti nebo příslušenství Zákazník nesmí bránit jejich odstranění.

8.6 Hosté jsou také povinni udržovat pořádek v nemovitosti a provádět pravidelný úklid. Závěrečný úklid, který bude dle přání zákazníka zahrnut do faktury, neobnáší čištění myčky nebo sporáku, trouby, ledničky nebo jiných domácích spotřebičů. Veškeré domácí spotřebiče musí být předané dokonale čisté. V případě potřeby zvláštního úklidu, jsou majitel nebo jeho pověřené osoby oprávněni odečíst cenu zvláštního úklidu z částky finanční záruky dle sazebníku (minimální sazba je 15 EUR za hodinu). Pokud během prohlídky bylo zjištěno znečištění, které nejde odstranit běžnými čisticími prostředky nebo poškození nábytku nemovitosti je Společnost oprávněná vystavit Zákazníkovi dodatečnou fakturu. Faktura by měla být uhrazená před odjezdem ve prospěch majitele nebo jeho pověřených osob.

8.7 Zákazník může dovézt domácí zvíře pouze v případě předchozí domluvy. V žádosti je nutné uvést druh zvířete a jeho rozměr.

8.8 Čas příjezdu je stanoven od 16 hodin. Na přesném času předaní klíčů je potřeba se dohodnout předem. V případě zpoždění to Zákazník musí nahlásit majiteli telefonicky. Společnost neručí za to, že při zpožděném příjezdu na místo setkání budou Zákazníkovi předané klíče a nemovitost k dispozici. Náklady spojené s ubytováním na hotelu způsobené zpožděním hradí Zákazník sám. Předání nemovitostí při odjezdu proběhne do 10 h. ráno v den odjezdu.


9. Povinnosti Zákazníka, výpověď smlouvy Zákazníkem


9.1 Dle platných německých zákonů Zákazník má povinnost v případě zjištění poškození nebo nedostatků nemovitosti okamžitě toto nahlásit majiteli nebo zástupci společnosti a požádat je o pomoc. Pokud Zákazník nenahlásí včas zjištěné závady, nebudou jeho reklamace uznané. Kontakty zástupce společnosti jsou uvedené v průvodních dokladech.

9.2 V případě zjištění vážných závad v pronajaté nemovitosti, za které společnost Italica nese dle smlouvy odpovědnost, má Zákazník právo od smlouvy dle odst. 651 německého zákoníku odstoupit. Odstoupení od smlouvy předpokládá podání reklamace a žádosti o vyřešení nebo náhrady, také stanovení termínu pro právní řešení dle odst. 651 německého zákoníku.

9.3 Zákazník je povinnen předložit reklamace společnosti nejpozději do měsíce od odjezdu a zaslat písemnou reklamaci na adresu společnosti v Německu. Po uplynutí této lhůty reklamace mohou být přijaté pouze v případě, když Zákazník prokáže, že neměl možnost je podat vzhledem k vyšší moci. Výše uvedené ustanovení dále nevylučuje právní moc platného zákoníku (odst. 651).


10. Odpovědnost, vymezení odpovědností


10.1 Odpovědnost společnosti v případě škod s výjimkou zranění způsobených neúmyslným porušením smlouvy nebo chybějící službou jsou omezené na výši třikrát převyšující nájemné.

10.2 Společnost neodpovídá za škody zapříčiněné třetí osobou, která s nemovitosti přímo nesouvisí a není uvedená ve smlouvě a také za škody zapříčiněné Zákazníkem a jeho hosty v důsledku neoprávněného zacházení s nemovitosti a její zařízením.


11. Požadavky při příjezdu


Zákazník musí mít u sebe doklady prokazující jeho totožnost, pro případ kdy společnost Italica uzná za vhodné požádat o prokázání totožnosti.


12. Zrušení z důvodu uplynutí lhůty, zákaz předání práv třetím osobám


12.1 Reklamace Zákazníka a jeho hostů vůči společnosti bez ohledu na právní podklady (výjimkou jsou reklamace Zákazníka z důvodu právního přestupku) jsou zrušené po uplynutí jednoho roku od odjezdu, uvedeného ve smlouvě. V případě pokračování jednávání mezi Zákazníkem a Společností ohledně oprávněně podané reklamace nebo ohledně okolností prokazujících oprávněnost reklamace její zrušení bude posunuto do doby, pokud Zákazník nebo Společnost neodstoupí od pokračování v jednání. Uvedená lhůta zrušení reklamace po uplynutí jednoho roku bude platit nejdřív za tři měsíce po ukončení jednání.

12.2 Je zakázáno předávání práv na jakékoli reklamace Zákazníka týkající se smlouvy a její plnění ve prospěch hosta jiné třetí osobě nebo manžela/ky, a to bez ohledu na důvod reklamace. Také je vyloučeno podání žaloby k soudu třetí osobou, a to vlastním jménem.


13. Místo projednávání sporů


13.1 Zákazník může žalovat společnost výhradně v místě jejího sídla.

13.2 Veškeré spory jsou projednávané dle platného Německého zákoníku v místě sídla společnosti Italica.

13.3 Zákazník musí uvést adresu trvalého pobytu pro případ reklamace ze strany společnosti. Pokud Zákazník bydlí v zahraničí nebo místo jeho trvalého pobytu není známo, bude pro soudní jednání platit adresa sídla společností Italica.

Návrhy rekreačních domů a vil v Itálii